แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร? เพราะเหตุใดพาหนะของฉันจึงไม่สตาร์ท? ฉันควรพิจารณาสิ่งใดเมื่อซื้อแบตเตอรี่? กายวิภาคของแบตเตอรี่ การจัดการความปลอดภัยของแบตเตอรี่ การเปรียบเทียบความสามารถของรอบการทำงาน การติดตั้งแบตเตอรี่ Powersports AGM และการเติม คำศัพท์ของแบตเตอรี่, คำจำกัดความ, และอภิธานศัพท์ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ขัดข้อง?
← ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ขัดข้อง?

การใช้งานและการติดตั้งแบตเตอรี่

 • แบตเตอรี่ไม่ได้ถูกใช้งานในลักษณะที่ได้รับการออกแบบมา
 • แบตเตอรี่ไม่ได้รับการปรับขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • พาหนะมีอุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้ามากเกินไป
 • แบตเตอรี่ไม่ได้ติดตั้งเข้ากับพาหนะอย่างเหมาะสม
 • สายแบตเตอรี่ไม่สะอาด
 • สายแบตเตอรี่ยังไม่ได้รับการปรับอย่างเหมาะสมเพื่อให้พอดีกับขั้วแบตเตอรี่

การให้บริการและการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่

 • ระบบไฟฟ้าของพาหนะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลง
 • พาหนะจอดอยู่กับที่เป็นเวลานาน
 • พาหนะถูกนำเข้ามาจากหรือขับเคลื่อนในอีกส่วนหนึ่งของประเทศเป็นระยะเวลานาน

การตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา

 • ขั้วปลายแสดงร่องรอยของการทุบ, บิดเกลียว, หรือยุบลงไปในฝาครอบ
 • ด้านข้างขั้วปลายแสดงร่องรอยของการขันนอตที่แรงเกินไป
 • ภาชนะหรือฝาครอบแสดงสัญญาณของความเค้น, ความเสียหาย, หรืออุณหภูมิสูง
 • ก้นของแบตเตอรี่ถูกดึงออกมาเพื่อดูการเพิ่มประจุในเพลท