แบตเตอรี่ทำงานอย่างไร? ทำไมยานพาหนะของฉันจึงไม่ทำการสตาร์ท? ฉันควรพิจารณาสิ่งใดเมื่อซื้อแบตเตอรี่? กายวิภาคของแบตเตอรี่ การจัดการความปลอดภัยของแบตเตอรี่ การเปรียบเทียบความสามารถของรอบการทำงาน การติดตั้งแบตเตอรี่ Powersports AGM และการเติม คำศัพท์ของแบตเตอรี่, คำจำกัดความ, และอภิธานศัพท์ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่ขัดข้อง?
← ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่

คำศัพท์ของแบตเตอรี่, คำจำกัดความ และอภิธานศัพท์

 • แผ่นแก้วดูดซับ (AGM)
  • แผ่นใยแก้วขนาดเล็กที่ใช้กรองกรดซัลฟิวริกในแบตเตอรี่ตะกั่ว คุณสมบัติที่โดดเด่นของ แบตเตอรี่ AGM
 • การแบ่งชั้นของกรด
  • เมื่อมีการชาร์จเซลล์กรดตะกั่ว กรดที่มีความหนาแน่นสูงจะถูกผลิตขึ้นในแผ่นเพลท หยดของกรดขนาดใหญ่นี้เป็นผลมาจากแรงที่โน้มถ่วงที่ม่ีผลต่อส่วนล่างของเซลล์ ในขณะที่กรดที่มีความหนาแน่นต่ำกว่านั้นจะเพิ่มขึ้นถึงด้านบนสุดของเซลล์ การแบ่งชั้นของกรดนี้อาจทำให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการผลิตและเกิดความผิดปกติในแบตเตอรี่
 • วัสดุที่ทำงานอยู่
  • วัสดุที่ทำงานอยู่ในเพลทขั้วบวกคือตะกั่วไดออกไซด์ และเพลทขั้วลบคือตะกั่วของฟองน้ำเมทัลลิค เมื่อมีการสร้างวงจรไฟฟ้า วัสดุเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกในระหว่างการชาร์จและการคายประจุตามปฏิกิริยาทางเคมีต่อไปนี้: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
 • แอมแปร์ (แอมป์, A)
  • หน่วยวัดการไหลของอิเล็กตรอนหรือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจร
 • แอมแปร์-ชั่วโมง (แอมป์)
  • หน่วยวัดความจุในการจัดเก็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่นั้นได้รับจากการคูณกระแสไฟฟ้าในหน่วยแอมแปร์ของช่วงเวลาที่มีการคายประจุ (ตัวอย่าง: แบตเตอรี่ที่ให้ 5 แอมแปร์เป็นเวลา 20 ชั่วโมงจะเท่ากับ 5 แอมแปร์ x 20 ชั่วโมง = 100 แอมป์-ชม. ของความจุ)
 • กล่องแบตเตอรี่
  • กล่องแบตเตอรี่ประกอบด้วยแผ่นกั้นเพลท ตัวเชื่อมต่อ และอิเล็กโทรไลต์
 • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
  • ชุดอุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ทุติยภูมิ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์: เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
 • การทดสอบแบตเตอรี่
  • คำศัพท์นี้จะอธิบายถึงการทดสอบเพื่อกำหนดสภาวะการชาร์จและระดับอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่ตะกั่วด้วยอิเล็กโทรไลต์เหลว สภาพการชาร์จจะถูกกำหนดโดยการวัดความหนาแน่นของกรด
 • ความจุ
  • ความสามารถของแบตเตอรี่ที่มีการชาร์จเต็มแล้วในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าตามปริมาณที่กำหนด (แอมป์-ชม., AH) ในอัตราที่กำหนด (แอมป์, A) ของช่วงระยะเวลาที่แน่นอน (ชม.)
 • เซลล์
  • หน่วยผลิตกระแสเคมีไฟฟ้าพื้นฐานในแบตเตอรี่ประกอบด้วยชุดเพลทที่เป็นบวก เพลทที่เป็นลบ อิเล็กโทรไลต์ แผ่นกั้น และกล่อง ซึ่งแบตเตอรี่ตะกั่วขนาด 12 โวลต์นประกอบด้วย 6 เซลล์
 • ค่าธรรมเนียมการยอมรับ
  • ปริมาณของกระแสไฟฟ้าในแอมแปร์ชั่วโมงที่แบตเตอรี่อยู่ในสถานะชาร์จไฟตามที่กำหนด สามารถรับได้ในอุณหภูมิที่กำหนดและแรงดันไฟฟ้าชาร์จภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • วงจร
  • เส้นทางที่มีการไหลของอิเล็กตรอน วงจรปิดถือเป็นเส้นทางที่สมบูรณ์แบบ ในขณะที่วงจรเปิดมีเส้นทางที่พังหรือถูกตัดการเชื่อมต่อ
 • อัตราการหมุนรอบเครื่องยนต์ในสภาวะอากาศหนาว
  • จำนวนแอมแปร์ของแบตเตอรี่ตะกั่วที่อุณหภูมิ 0 องศาฟาเรนไฮต์ (-17.8 องศาเซลเซียส) สามารถทำได้เป็นเวลา 30 วินาทีและรักษาค่าอย่างน้อย 1.2 โวลต์ต่อหนึ่งเซลล์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของแบตเตอรี่สำหรับรถเล็กที่ใช้วิ่งบนหิมะ
 • ภาชนะบรรจุ
  • กล่องโพลีโพรพิลีนหรือกล่องยางแข็งที่ใช้ในการเก็บแผ่นแบตเตอรี่ สายรัด และอิเล็กโทรไลต์
 • การผุกร่อน
  • ปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดการทำลายอิเล็กโทรไลต์เหลวกับวัสดุที่มีปฏิกิริยา เช่น การเจือจางกรดซัลฟิวริกบนเหล็กทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการผุกร่อน อย่างเช่น สนิม
 • ฝาครอบ
  • ฝาสำหรับภาชนะบรรจุ
 • กระแสไฟฟ้า
  • อัตราการไหลของกระแสไฟฟ้าหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนตามตัวนำ หน่วยวัดสำหรับกระแสคือแอมแปร์
 • วงจร
  • ในแบตเตอรี่ การคายประจุหนึ่งครั้งบวกกับการชาร์จหนึ่งครั้งจะเท่ากับหนึ่งรอบการทำงาน
 • การคายประจุแบบลึก
  • สถานะที่เซลล์ถูกปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่ำจนทำให้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้คายประจุครั้งสุดท้าย
 • คายประจุ
  • เมื่อแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้า มักเรียกสิ่งนี้ว่าการคายประจุออกมา
 • อิเล็กโทรไลต์
  • ในแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด อิเล็กโทรไลต์คือกรดซัลฟิวริกที่ถูกเจือจางด้วยน้ำ เป็นตัวนำที่ให้น้ำและซัลเฟตสำหรับการทำปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20
 • จาง
  • การสูญเสียความสามารถในการประจุแบบระยะยาวในระหว่างการใช้งาน
 • ล้มเหลว
  • สถานะที่แบตเตอรี่ไม่สามารถทำงานได้อย่างยาวนนานเพียงพอ มีสาเหตุมาจากการล้มเหลวหลายรูปแบบ
 • ล้มเหลวแบบถาวร
  • สถานะที่ไม่สามารถชาร์จเซลล์หรือแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับเพียงพอได้
 • ล้มเหลวแบบกู้คืนได้
  • สภาวะการทำงานผิดปกติที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ขั้นตอนทางไฟฟ้าโดยเฉพาะหรือได้รับการปรับสภาพใหม่
 • กระแสไฟชาร์จครั้งสุดท้าย
  • กระแสไฟชาร์จครั้งสุดท้าย คือ กระแสไฟฟ้าในช่วงสุดท้ายของการดำเนินการชาร์จไฟ IU (ระยะที่มีการปล่อยแก๊ส)
 • แรงดันไฟฟ้าในการคายประจุครั้งสุดท้าย
  • แสดงถึงระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่แบตเตอรี่รับได้หรือการที่เซลล์สามารถคายประจุออกมาได้ การคายประจุให้ต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงนี้ (การคายประจุแบบลึก) อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือ (ผ่านการกลับขั้ว) ทำลายเซลล์เคมีไฟฟ้าในกรณีที่มีแบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ (เช่น ตะกั่ว, นิกเกิล/แคดเมียม, นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์)
 • การขึ้นรูป
  • กการชาร์จไฟเริ่มต้นสำหรับการแปลงมวลที่มีการใช้งานอยู่เป็นสถานะที่มีประจุไฟฟ้า
 • โครง
  • ชิ้นส่วนด้านนอกที่เสริมความแข็งแรงของกริดแบตเตอรี่
 • กริด
  • โครงสร้างของตะกั่วอัลลอยที่รองรับวัสดุที่ใช้งานอยู่ของเพลทแบตเตอรี่ และการนำของกระแสไฟฟ้า
 • พื้น
  • ความต่างศักย์ที่เสถียรของวงจร ในการใช้งานของยานยนต์ ผลของการต่อสายเคเบิลแบตเตอรี่เข้ากับตัวถังหรือโครงของยานพาหนะที่ใช้เป็นส่วนสำหรับการทำให้วงจรสมบูรณ์แทนสายตรงจากส่วนประกอบ ในปัจจุบันมากกว่า 99% ของการใช้งานด้านยานยนต์และ LTV มีการใช้ขั้วลบของแบตเตอรี่กับพื้นดิน
 • การชาร์จกระแสไฟฟ้าแรงสูง
  • การชาร์จด้วยความแรงของกระแสไฟฟ้าที่มากกว่า 1 C
 • การคายประจุไฟฟ้าแรงสูง
  • การคายประจุด้วยความแรงของกระแสไฟฟ้าที่มากกว่า 5 C
 • ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
  • ความต้านทานที่เห็นได้ชัดของวงจรสลับไปยังกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วยความต้านทานกระแสไฟฟ้าและความต้านทานโอห์มมิก
 • แบตเตอรี่อุตสาหกรรม
  • หม้อแบตเตอรี่สะสมกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม (เช่น รถยก)
 • การชาร์จไฟเริ่มต้น
  • การชาร์จไฟเริ่มต้นคือกระบวนการชาร์จครั้งแรกหลังจากเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในแบตเตอรี่แห้งที่ยังไม่ได้ชาร์จ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเซลล์หรือแบตเตอรี่มาสู่ความจุเริ่มต้นอย่างเต็มที่
 • อุณหภูมิเริ่มต้น
  • อุณหภูมิของอิเล็กโทรไลต์ในหม้อสะสมไฟฟ้าเมื่อมีการคายประจุหรือการชาร์จไฟเริ่มต้น
 • แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น
  • แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นของแบตเตอรี่คือแรงดันไฟฟ้าในการทำงานเมื่อการคายประจุเริ่มต้นขึ้น โดยทั่วไปแล้ว การวัดค่าจะเป็นไปตามผลที่ตามมาทันทีที่กระแสไฟฟ้าไหลนานพอให้แรงดันไฟฟ้าคงอยู่ในระดับคงที่ ตัวอย่างเช่น หลังจากการใช้งาน 10% ของเซลล์ที่ชาร์จเต็มแล้วก่อนหน้านี้
 • ความต้านทานภายใน
  • ความต้านทานโอห์มมิกของแบตเตอรี่
 • ความต้านทานภายในที่มีประสิทธิภาพ
  • ค่าความต้านทานที่วัดได้เทียบกับการไหลของกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่แสดงให้เห็นว่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงเป็นสัดส่วนกับกระแสไฟฟ้าในการคายประจุ ค่านี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้าง, สถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ และอายุของแบตเตอรี่
 • ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
  • ความต้านทานระหว่างเซลล์หรือแบตเตอรี่กับมวล/สายดิน (มอเตอร์-ตัวถังพาหนะ, ลำตัว)
 • รหัส JIS
  • แบตเตอรี่ Powersports ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน JIS หรือในกรณีนี้ คือ JIS D 5302 : รุ่น 2004 บรรทัดฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด SLI สำหรับรถจักรยานยนต์ มาตรฐานนี้กำหนดเงื่อนไขประเภท, โครงสร้าง, และการทดสอบแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดที่รวมอยู่ในการปรับปรุงครั้งล่าสุดสำหรับ VRLA (กรดตะกั่วที่ควบคุมด้วยวาล์ว) รวมทั้งวิธีการทดสอบด้วย
 • เขม่าคาร์บอน
  • ผงคาร์บอนอย่างดีที่ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับมวลตะกั่วที่เป็นลบ ส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกัน ≤ 0.5%
 • ตะกั่ว (Pb)
  • องค์ประกอบทางเคมีที่เป็นของโลหะหนัก (น้ำหนักจำเพาะ 11.341 ก./ซม.³) โดยจะใช้ในรูปแบบสารประกอบแบบสองขั้ว และสารประกอบแบบสี่ขั้ว (PbSO4 หรือ PbO2) ของฟองน้ำที่มีรูพรุนสำหรับมวลที่ทำงานอยู่และของตะกั่ว-พลวงหรืออัลลอยผสมตะกั่ว-แคลเซียมสำหรับกริดในแบตเตอรี่ตะกั่ว
 • แบตเตอรี่ตะกั่ว
  • หม้อสะสมไฟฟ้าที่อิเล็กโทรดประกอบด้วยตะกั่วเป็นหลัก ในขณะที่อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยกรดซัลฟิวริกที่เจือจาง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์: แคตตาล็อกแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์
 • ตะกั่วไดออกไซด์
  • ตะกั่วออกไซด์สี่ขั้ว (PbO2) ซึ่งถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการอิเล็กโทรเคมีในระหว่างการก่อตัวและทำให้เกิดมวลที่ทำงานของอิเล็กโทรดตะกั่วขั้วบวก สี: น้ำตาลดำ
 • ตะกั่วออกไซด์ (Litharge)
  • ตะกั่วออกไซด์สองขั้ว (PbO) สามารถเกิดขึ้นได้ในการปรับเปลี่ยนสองครั้ง: เปลี่ยนรูปเป็นลูกบาศก์ผืนผ้ามุมไม่เท่า, เปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่อุณหภูมิสูงและเปลี่ยนรูปเป็นลูกบาศก์ผืนผ้ามุมเท่า และสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีแดง โดยจะใช้ในการผลิตมวลตะกั่วที่ทำงานอยู่
 • ตะกั่วซัลเฟต (PbSO4)
  • สารประกอบทางเคมีที่สร้างขึ้นบนเพลทขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ตะกั่วในระหว่างการคายประจุ เป็นผลมาจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างกรดซัลฟิวริกและตะกั่วไดออกไซด์ของอิเล็กโทรดขั้วบวกหรือตะกั่วโลหะของอิเล็กโทรดขั้วลบ
 • ตะกั่วซัลเฟต, สี่อะตอม
  • สูตรสารเคมี 3 PbO
 • ตะกั่ว, ไม่มีพันธะ (โลหะตะกั่ว)
  • ตะกั่วที่ไม่มีออกซิไดซ์เหลืออยู่ในแผ่นตะกั่วที่ผ่านการบ่มแล้ว ดูการบ่ม
 • อัลลอยตะกั่ว-แคลเซียม
  • ตะกั่วอัลลอยสำหรับกริดที่ใช้ในแบตเตอรี่ตะกั่วชนิดที่ไม่ต้องดูแลรักษา ส่วนประกอบของแคลเซียมโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 0.08%
 • ชิ้นส่วนเคลือบตะกั่ว
  • ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะที่มีการเคลือบตะกั่วเมทัลลิกแบบบางถูกทาบไว้บนพื้นผิวด้วยกระบวนการชุบสังกะสี
 • ลิกนิน
  • คำศัพท์ทั่วไปสำหรับชิ้นส่วนไม้ที่ไม่มีเซลลูโลส (กรดลิกนินซัลฟิวริก หรือกรดซัลฟิวริกที่เอาซัลเฟตออก) เป็นส่วนประกอบหลักของสารเติมแต่งสำหรับมวลตะกั่วขั้วลบซึ่งมีส่วนแบ่งส่วนประกอบ ≤ 1% ซึ่งมันถูกขายภายใต้ชื่อ Vanisperse
 • โหลด
  • บ่งบอกกระแสไฟฟ้าในแอมแปร์ที่สามารถโหลดแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มได้ในช่วงเวลาที่กำหนดและที่อุณหภูมิที่กำหนดโดยไม่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำสุดที่กำหนดไว้
 • การชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำ
  • การชาร์จด้วยความแรงของกระแสไฟที่มีค่าสูงกว่าค่าที่ต้องการเพื่อชดเชยการคายประจุเพียงเล็กน้อย
 • การคายประจุไฟฟ้ากระแสต่ำ
  • การคายประจุด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำกว่า 0.1 C
 • การหล่อด้วยเครื่องจักร
  • กระบวนการหล่อแบบเต็มหรือกึ่งอัตโนมัติสำหรับกริดหรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก
 • ความจุที่เก็บรักษาไว้
  • แบตเตอรี่จะถูกชาร์จไฟเต็มที่โดยใช้เครื่องชาร์จแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จต่ำ (ชดเชยการคายประจุด้วยตัวเอง)
 • แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลรักษาพร้อมอิเล็กโทรไลต์แบบยึดอยู่กับที่
  • แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดซึ่งมีการเก็บอิเล็กโทรไลต์ไว้ในเจลหรือแผ่นไมโครกลาส (AGM) แบตเตอรี่ถูกปิดผนึกและมีการติดตั้งวาล์ว มีความเสถียรสูงและมีคุณลักษณะการหมุนรอบที่ดี
 • มวล, ใช้งาน
  • วัสดุในอิเล็กโทรดที่มีส่วนร่วมในการชาร์จและปฏิกิริยาการคายประจุ ในเซลล์นิกเกิล-แคดเมียม, นิกเกิลไฮดรอกไซด์และแคดเมียมไฮดรอกไซด์จะถูกนำไปใช้เป็นมวลขั้วบวกและขั้วลบที่ทำงานอยู่ ในเซลล์ตะกั่ว ตะกั่วไดออกไซด์และฟองน้ำตะกั่วทำหน้าที่เป็นมวลขั้วบวกและขั้วลบที่ทำงานอยู่ กรดซัลฟิวริกในเซลล์ตะกั่วซึ่งทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์สามารถถือว่าเป็นมวลที่มีการใช้งานได้เนื่องจากมีส่วนในการทำปฏิกิริยาของเซลล์ด้วย
 • แม่พิมพ์, การหล่อ
  • ส่วนประกอบที่ทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าซึ่งสร้างหลุมเป็นรูปร่างของแม่พิมพ์ตามที่ต้องการ (เช่น การหล่อแม่พิมพ์สำหรับผลิตกริดตะกั่ว)
 • อิเล็กโทรดขั้วลบ
  • ดูที่อิเล็กโทรด, ขั้วลบ
 • ดขั้วลบ
  • ขั้วลบของแบตเตอรี่
 • แรงดันไฟฟ้านอมินอล
  • ดูแรงดันไฟฟ้า, นอมินอล
 • โอห์ม
  • หน่วยสำหรับการวัดความต้านทานไฟฟ้าหรือความต้านทานไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้า
 • การเชื่อมต่อแบบขนาน
  • การเชื่อมต่อขั้วบวกของเซลล์หรือแบตเตอรี่ไปยังขั้วลบของเซลล์ถัดไปหรือแบตเตอรี่ การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายแบตเตอรี่ในขณะที่ยังคงรักษาความจุได้คงที่
 • ยางเหนียว
  • ส่วนผสมของสารประกอบต่างๆ (เช่น ตะกั่วออกไซด์และน้ำ, กรดซัลฟิวริก) ที่ใช้ในการเคลือบกริดแบตเตอรี่ที่เป็นขั้วบวกและขั้วลบ ความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างยางเหนียวที่เป็นบวกและลบขึ้นอยู่กับสูตร จากนั้นยางเหนียวจะเปลี่ยนเป็นมวลที่ได้รับการบ่มทั้งทางบวกและลบ
 • เพลท-ขั้วลบ
  • กรอบเมทัลลิกหล่อซึ่งประกอบด้วยตะกั่วพรุนที่ทำงานอยู่ อัตราความจุสำรอง (RC) –จำนวนนาทีที่มีการชาร์จใหม่อย่างเต็มที่ซึ่งจะให้กระแสไฟ 25 แอมแปร์ที่ 26.7 องศาเซลเซียส/80 องศาฟาเรนไฮต์ และรักษาแรงดันไฟฟ้าของขั้วที่เท่ากับหรือสูงกว่า 1.75 โวลต์ต่อหนึ่งเซลล์ อัตรานี้แสดงถึงเวลาที่แบตเตอรี่จะยังคงทำงานกับอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น หากตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของพาหนะทำงานล้มเหลว
 • เพลท-ขั้วบวก
  • กรอบเมทัลลิกหล่อซึ่งประกอบด้วยตะกั่วไดออกไซด์ที่ทำงานอยู่
 • ปลั๊ก
  • ส่วนประกอบที่มีท่อระบายน้ำสำหรับปิดเซลล์ที่เปิดอยู่
 • สภาพขั้ว
  • เงื่อนไขทางไฟฟ้าสำหรับการอธิบายความสัมพันธ์ของประจุไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง
 • น้ำบริสุทธิ์
  • น้ำกลั่นหรือน้ำที่ถูกเอาแร่ธาตุออกเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำในแบตเตอรี่ที่จำเป็นต้องใช้น้ำกลั่น
 • อัตราส่วนความจุ
  • ความจุของ Ah (ตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้) ภายใต้สภาวะการปล่อยประจุที่กำหนด (กระแสไฟฟ้า, อุณหภูมิ)
 • ปฏิกิริยา, ย้อนกลับได้
  • ปฏิกิริยาทางเคมีที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (การออกซิเดชันหรือการลดลง) ปฏิกิริยาจะต้องย้อนกลับได้เพื่อใช้แบตเตอรี่สำรอง (เช่น การชาร์จหรือการคายประจุแบตเตอรี่สำรอง)
 • การชาร์จใหม่อีกครั้ง
  • การสร้างสถานะการชาร์จไฟเต็มจากสถานะการชาร์จใด ๆ (เช่น เกิดจากการคายประจุด้วยตนเอง)
 • การปรับสภาพ
  • การคายประจุด้วยกระแสไฟต่ำ (เช่น I100) และการชาร์จใหม่โดยชาร์จเกินประมาณ 30% ขั้นตอนนี้สามารถทำซ้ำได้หากจำเป็น
 • ความจุที่เหลืออยู่
  • ความจุที่เหลืออยู่หลังจากการคายประจุ
 • ค่าใช้จ่ายที่เหลืออยู่
  • การชาร์จเต็มจากสถานะการชาร์จที่ไม่แน่ชัด
 • อัตราความจุสำรอง (RC)
  • จำนวนนาทีที่มีการชาร์จใหม่อย่างเต็มที่ซึ่งจะให้กระแสไฟ 25 แอมแปร์ที่ 26.7 องศาเซลเซียส/80 องศาฟาเรนไฮต์ และรักษาแรงดันไฟฟ้าของขั้วที่เท่ากับหรือสูงกว่า 1.75 โวลต์ต่อหนึ่งเซลล์ อัตรานี้แสดงถึงเวลาที่แบตเตอรี่จะยังคงทำงานกับอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น หากตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของพาหนะทำงานล้มเหลว
 • การคายประจุด้วยตัวเอง
  • การคายประจุด้วยตัวเองเป็นกระบวนการทำปฏิกิริยาทางเคมีถาวรที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ขั้วไฟฟ้าของเซลล์หรือแบตเตอรี่โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับตัวบริโภคไฟ
 • แผ่นกั้น
  • ตัวแบ่งระหว่างแผ่นเพลทบวกและขั้วลบของส่วนประกอบที่ช่วยให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้
 • การเชื่อมต่อแบบอนุกรม
  • การเชื่อมต่อขั้วบวกของเซลล์/แบตเตอรี่เข้ากับขั้วลบของเซลล์/แบตเตอรี่ต่อไป การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายแบตเตอรี่ในขณะที่ยังคงรักษาความจุได้คงที่
 • อายุการใช้งาน
  • ความยาวนานของประสิทธิภาพการทำงานที่น่าพอใจที่วัดได้ในแต่ละปีหรือรอบการชาร์จ/การคายประจุ
 • อายุการใช้งาน, วงจร
  • จำนวนรอบการทำงานของแบตเตอรี่ก่อนที่ความจุจะลดลงต่ำกว่าค่าที่ยอมรับได้
 • อายุการใช้งานที่เป็นประโยชน์
  • อายุการใช้งานที่เป็นประโยชน์ของหม้อสะสมไฟฟ้าแสดงเป็นระยะเวลาก่อนที่ความจุจะลดลงตามส่วนประกอบเฉพาะของค่าที่กำหนด
 • ทนทานต่อการกระแทก
  • การปกป้องแบตเตอรี่จากการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นผ่านทางมาตรการออกแบบ (เช่น การยึดแผ่นบล็อกในตำแหน่งโดยใช้กาวร้อน)
 • การลัดวงจร
  • การตัดผ่านกระแสไฟฟ้าที่ไม่ได้ตั้งใจในอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือการเดินสาย โดยทั่วไปจะมีความต้านทานต่ำมากและทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก ในแบตเตอรี่อาจมีการลัดวงจรของเซลล์อย่างถาวรมากเพียงพอที่จะคายประจุเซลล์ออกและทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้
 • SLI
  • ย่อมาจาก การสตาร์ท, การติดไฟ, และการจุดระเบิด
 • การชาร์จแบบมาตรฐาน
  • กระแสไฟชาร์จที่สามารถรักษาไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซลล์พิเศษหรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่สามารถสับเปลี่ยนได้ ภายใต้สถานการณ์ปกติ สามารถชาร์จเซลล์ข้ามคืนในช่วงเวลา 12 ถึง 14 ชั่วโมง
 • สถานะของการชาร์จ (SOC)/สภาพ (SOH)
  • ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่ในเวลาที่กำหนดซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังงานเมื่อมีการชาร์จจนเต็ม
 • อุณหภูมิ, นอมินอล (Tnom)
  • อุณหภูมินอมินอลของอิเล็กโทรไลต์คือค่าที่กำหนดไว้ซึ่งใช้เป็นค่าอ้างอิงสำหรับการทดสอบความจุ (เช่น ตามมาตรฐานยุโรป EN 60095-1, Tnom อยู่ในบริเวณที่ 25±2 องศาเซลเซียส สำหรับแบตเตอรี่ตะกั่วที่มีความจุ 20 ชั่วโมง)
 • ขั้วปลาย
  • ตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังวงจรภายนอก ขั้วปลายแต่ละขั้วจะเชื่อมต่อกับสายรัดชุดแรก (บวก) หรือสายรัดสุดท้าย (ลบ) ในการเชื่อมต่อซีรีส์ของเซลล์ในแบตเตอรี่
 • ความร้อนที่ควบคุมไม่อยู่
  • การทำความร้อนอย่างต่อเนื่องของอิเล็กโทรไลต์ไปจนถึงจุดเดือดเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟขณะชาร์จในขณะที่แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จลดลง (หม้อสะสมไฟฟ้าตะกั่วที่มีคุณลักษณะการชาร์จลดลง)
 • ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO)
  • คำจำกัดความของเทคนิคการทำบัญชีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ•แสดงทุกแง่มุม/ค่าใช้จ่ายในระหว่างอายุการใช้งานของพาหนะ: •การซื้อ •พลังงาน (การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง) •การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา (ยาง, แบตเตอรี่) •แสดงค่าใช้จ่ายหลักและค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ •ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (LCC) สำหรับสินค้าเพื่อการลงทุน เช่น อาคารหรือเครื่องจักรสำหรับการผลิต
 • วาล์ว
  • อุปกรณ์ที่ช่วยให้ก๊าซไหลออกได้เมื่อแรงดันภายในสูงเกินไป ในขณะที่ป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไป
 • แบตเตอรี่กรดตะกั่วที่ควบคุมด้วยวาล์ว (VRLA)
  • แบตเตอรี่ที่มีการปิดผนึกและไม่ต้องดูแลรักษา
 • วาล์วระบาย, ปิดใหม่ได้
  • วาล์วนิรภัยในเซลล์ซึ่งจะเปิดเมื่อมีแรงดันมากเกินไปและปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อมีการคืนค่าความดันปกติ (เช่น แบตเตอรี่ชนิดเจล, แบตเตอรี่ AGM)
 • โวลต์
  • หน่วยวัดสำหรับแรงดันไฟฟ้า ตัวย่อ V. ตั้งชื่อตาม Alessandro Volta นักฟิสิกส์และแพทย์ชาวอิตาลี (1745 - 1827)
 • การตัดค่าต้านทานแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิ (VTCO)
  • ดูการตัดค่าต้านทานแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิ
 • แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ
  • การตกชั่วขณะของแรงดันไฟฟ้าเมื่อใช้การคายประจุกระแสไฟฟ้าสูง (เช่น ในกรณีที่เป็นหม้อสะสมไฟฟ้าตะกั่ว)
 • แรงดันไฟฟ้าตก
  • หากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานภายในวงจรปิด จะเกิดแรงดันไฟฟ้าตก
 • แรงดันไฟฟ้า, นอมินอล
  • แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยของแบตเตอรี่ในระหว่างการคายประจุด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีความแรงต่ำ ผู้ผลิตกำหนดบนหม้อสะสมไฟฟ้า (เช่น นิกเกิล/แคดเมียม = 1.2 โวลต์ต่อเซลล์)
 • ระนาบแรงดันไฟฟ้า
  • การลดลงอย่างช้า ๆ ของแรงดันไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน คุณลักษณะของการคายประจุของเซลล์แคดเมียมที่ปิดแล้วและเซลล์ตะกั่วที่ปิดอยู่ ตามกฎแล้ว ระนาบจะกินระยะจากแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงที่จุดเริ่มต้นของการคายประจุไปจนถึงส่วนโค้งของเส้นโค้งแรงดันไฟฟ้าที่หลังจากนั้นจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงจุดสิ้นสุด
 • กาวัตต์
  • หน่วยวัดสำหรับกำลังไฟฟ้า เช่น อัตราการทำงาน, การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนโดยหรือต่อศักย์ไฟฟ้า สูตร: วัตต์ = แอมแปร์ x โวลต์
 • การเชื่อม
  • การเชื่อมต่อแผ่นเพลทสองแผ่นหรือมากกว่าเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผ่นบล็อกด้วยการเชื่อมบนสายรัดสำหรับเชื่อมต่อ ดู COS
 • ความจุในการทำงาน (พลังงาน)
  • ความสามารถในการทำงานของเซลล์หรือแบตเตอรี่คือพลังงานไฟฟ้าที่คายประจุได้ในหน่วยวัตต์ชั่วโมง [Wh] สำหรับหม้อสะสมไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าการคายประจุระดับธรรมดาและได้รับการแก้ไขให้เป็น Tnom
 • แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน
  • การทำงานสำหรับแรงดันไฟฟ้าของเซลล์หรือแบตเตอรี่เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อไฟฟ้าทันทีที่มีการเชื่อมต่อกับตัวบริโภคไฟฟ้าซึ่งน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด